مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار

  اخبار ایران و جهان تاریخ و سیاست مهدویت علمی فرهنگی مشاوره خانواده معارف اسلامی
مسیر جاری: صفحه اصلي / تالار گفتگو / علمی ، آموزشی / آموزش / آموزش زبان های خارجی / انگلیسی
دمی با حافظ شیرازی
    مهم: آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی  
دوشنبه 15 اسفند 1390  7:12 PM  
 Both,neither,either


پاسخ نقل قول


Both,neither,either

این سه کلمه هم ضمیر هستند و هم صفت یعنی هم جانشین اسم هستند و هم قبل از اسم بعنوان صفت بکار می روند که به ترتیب کاربرد آنها تشریح می گردد

کلمه either به معنی (هر کدام از دو) اشاره به دو چیز یا دو فرد کرده ؛بعنوان صفت قبل از اسم مفرد و بعنوان ضمیر در آخر جمله مثبت بکار می رود؛فعل جمله همیشه مفرد است؛مثال:

آیا دو تا آوازش را دوست دارید؟
Do you like his two songs?
خیر؛من هیچکدام را دوست ندارم(ضمیر)
No,i don't like either
هر کدام از کتاب ها برای یادگیری مفید هستند(صفت)
Either book is useful to learn

در حالیکه neither به معنی هیچکدام اشاره به دو چیز و یا دو فرد کرده ظاهر جمله مثبت ولی مفهوم آن منفی است(زیرا خودش مفهوم جمله را منفی می کند)؛فعل جمله نیز همیشه مفرد است

کدام کتاب را خریدید؟
Which book did you buy?
من هیچکدام را نخریدم(ضمیر)
I bought neither
هیچکدام از دو کتاب ها مال من نیست(صفت)
Neither book is mine

بعد از both,either,neither می توان از حرف اضافه of و ضمایر مفعولی نیز استفاده کرد؛مثال:

هیچکدام را دوست ندارم
I like neither of them
هر دو تای آنها را خواهم خرید
I will buy both of them

کلمه none of در معنی (هیچکدام از)اشاره به بیش از دو نفر یا دو چیز می کند

هیچکدام از دانشجویان هنوز برنگشته اند
None of the students hasn't returned yet
None of the students haven't returned yet
بنابراین فعل none of هم مفرد است و هم جمع

کلمه both اشاره به دو چیز و یا دو فرد می کند فعلی که با آن بکار می رود همیشه جمع است؛مثال:

هر دو کوه ها از برف پوشیده شده بود(صفت)
Both mountains were covered with snow
هر دو از او قد بلندتر هستند(ضمیر)
Both are taller than she is

چنانچه بعد از کلمه both از and استفاده شود هر دو کلمه معنی(هم_همچنین) را در زبان فارسی میدهند و کلمه both ‎ و and هر دو حروف ربط محسوب می گردند

هوا هم سرد بود و هم مرطوب
It was both cold and wet
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:12 PM  
 neither...nor , either...or


پاسخ نقل قول


neither...nor , either...or

چنانچه بعد از کلمه either از or استفاده شود هر دو کلمه معادل(یا...یا) در زبان فارسی است؛مثال:

من یا این کتاب را می خواهم یا آن کتاب را
I want either this book or that one

چنانچه بعد از کلمه neither از nor استفاده گردد هر دو کلمه معادل (نه...نه) در زبان فارسی است؛در این حالت جمله مفهوم منفی دارد و احتیاجی به کلمه not نمی باشد

من نه این را می خواهم نه آنرا
I want neither this nor that

کلمات either.,or و neither...nor و both...and در انگلیسی جز حروف ربط محسوب شده یعنی دو جمله را تبدیل به یک جمله می نمایند؛مثال:

من این را دوست ندارم
I don't like this
من آن را دوست ندارم
I don't like that

برای پیوستن این دو جمله به یکدیگر از حروف ربط neither...nor استفاده می کنیم

من نه این را دوست دارم نه آنرا
I like neither this nor that

نکته مهم: neither...nor و یا either...or اگر با دو اسم در حالت فاعلی بکار روند؛چنانچه هر دو اسم سوم شخص مفرد باشند فعلی که با آنها بکار می رود مفرد است؛مثال:

نه علی و نه بهرام هیچکدام روزهای جمعه به آنجا نمی روند
Neither ali nor bahram goes there on fridays

ولی اگر یکی از اسمهای بکار رفته جمع باشد در این حالت فعل تابع اسم دوم است؛مثال:

نه معلم و نه دانشجویان هیچکدام در کلاس نیستند
Neither the teacher nor the students are in the class
نه دخترها و نه ویلیام هیچکدام نباید سرزنش شوند
Neither the girls nor william is to blame

اگر اسم دوم اول شخص مفرد باشد باز هم فعل تابع آن است؛مثال:

یا جرج و یا من بایستی سرزنش شویم
Either george or i am to blame
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:12 PM  
 not only... but


پاسخ نقل قول


not only... but

این کلمات را حروف ربط گویند؛کاربرد آن در زبان انگلیسی دو نوع است که در فرمول زیر منعکس گردیده است:

not only + x + but + y + as well
not only + x + but also + y

اگر x صفت باشد y نیز صفت و اگر x فعل باشد y نیز فعل خواهد شد؛مثال:

نه تنها اتاق را تمیز کردم بلکه اتومبیل را هم شستم
I not only cleaned the room but washed the car as well
I not only cleaned the room but also washed the car

نکته : چنانچه در جمله فعل ناقص بکار رود محل آن در جمله بعد از فاعل و قبل از not only خواهد بود؛مثال:

شما نه تنها بایستی ظرف ها را بشویید بلکه بایستی کف اتاق را نیز جارو کنید
You must not only wash the dishes but sweep the floor as well
You must not only wash the dishes but also sweep the floor

نکته مهم: چنانچه not only در ابتدای جمله و اولین لغت جمله باشدبلافاصله فعل کمکی زمان مربوط به جمله بعد از آن بکار می رود؛مثال:

او نه تنها اتومبیل را شست بلکه حیاط را نیز تمیز کرد
Not only did he wash the car but also cleaned the yard
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:13 PM  
 فرق one - ones


پاسخ نقل قول

فرق one - ones

این کلمات ضمیر اشاره هستند و برای رفع تکرار اسم بکار می روند.

کلمه one جانشین یک اسم مفرد در حالیکه ones جانشین یک اسم جمع است؛مثال:

این صندلی خیلی بزرگ است؛من روی این یکی خواهم نشست
That r is too big, i will sit in this one.
آن پرتقال ها را نخرید؛این ها را بخرید
Don't buy those oranges,buy these ones
کلمه one در نقش ضمیر نامعین نیز بکار می رود؛مثال:
انسان باید سعی کند دروغ نگوید
One should try not to tell a lie

نکته مهم:کلمه one of به معنی (یکی از)چنانچه با اسم جمع مقدم بر ضمایر ربط who -that بکار رود فعلی که بعد از آنها بکار می رود جمع است؛مثال:

این یکی از دانشجویانی است که سخت کار می کنند
This one of those students who work hard
اهن یکی از آن مارهایی است که سم ندارند
This is one of those snakes that have no poison
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:13 PM  
 صفت


پاسخ نقل قول

صفت

کلمه ای است که قبل از اسم بکار برده شده و حالت و چگونگی آن را معین و معلوم سازد؛محل صفت در زبان فارسی بعد از اسم است و حال آنکه در زبان فارسی برعکس بوده و قبل از اسم بکار می رود.صفت بعد از مشتقات فعل بودن نیز بکار می رود که باز هم اسم را توصیف می کند

رز گل زیبایی است
Rose is a beautiful flower
این گل خیلی زیبا است
This flower is very beautiful

توجه : صفت قبل از اسم مفرد و یا جمع تغییر نمی کنند:

او یک دختر خوبی است
She is a good girl
آنها دختران خوبی هستند
They are good girls

طرز قرار گرفتن صفات مختلف قبل از یک اسم

اگر اسمی دارای چندین صفت باشد طرز قرار گرفتن آنها در جلوی اسم بشرح زیر است:

1_ صفت جنس که نوع ماده و جنس اسم را بیان می کند به آن نزدیک تر است؛مثال:

او یک پیراهن نخی دارد
She has a cotton dress

2_ صفت رنگ قبل از صفت جنس بکار می رود؛مثال:

او یک پیراهن نخی زرد دارد
She has a yellow cotton dress

3_ صفت مطلق همیشه قبل از صفات جنس و رنگ بکار می رود؛مثال:

او یک پیراهن نخی زرد رنگ و زیبایی دارد
She has a beautiful yellow cotton dress

4_ صفت اندازه همیشه قبل از صفات جنس ؛ رنگ و مطلق بکار می رود؛مثال:

او یک پیراهن نخی زرد رنگ زیبا و بلندی دارد
She has a long beautiful yellow cotton dress

5_ قید very یا a very همیشه مقدم بر تمام صفاتی است که قبل از اسم بکار می روند؛مثال:

او یک پیراهن خیلی زیبا نخی زرد رنگ بلندی دارد
She has a very long beautiful yellow cotton dress

برای یادگیری طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم فرمول زیر را بخاطر بسپارید:

اسم + صفت جنس + صفت رنگ + صفت مطلق + صفت اندازه + قید + حروف a,an

نکته : در زبان انگلیسی چنانچه تعداد صفتی که قبل از اسم بکار می رود بیش از دو یا سه صفت باشند بهتر است قبل از آخرین صفت از کلمه and استفاده شود؛مثال:

یک پیراهن خیلی بلند زیبا و سفید
A very long beautiful and white dress

برای انسان صفت ملیت همیشه قبل از اسم بکار می رود

حافظ یک شاعر خیلی مشهور ایرانی است
Hafez is a very known iranian poet

صفت از لحاظ مقایسه به سه دسته تقسیم می شود:

1_ صفت مطلق

صفت عادی است که بدون مقایسه با صفت دیگری بکار رفته و فقط یک اسم مفرد و یا جمع راتوصیف می کند؛مثال:

او یک دانشجوی باهوشی است(اسم مفرد)
He is a clever student
آنها دانشجویان باهوشی هستند(اسم جمع)
They are clever students

2_ صفت تفضیلی

هر گاه بخواهیم درجه صفتی را بین دو شخص یا دو چیز مقایسه کنیم از صفت تفضیلی استفاده می کنیم؛برای ساخت صفت تفضیلی er را که معادل علامت (تر) در زبان فارسی است به آخر صفت مطلق اضافه کرده و سپس از کلمه than که معادل (از) در زبان فارسی است استفاده می کنیم؛مثال:

من قد بلند هستم(صفت مطلق)
I am tall
من از شما قد بلندتر هستم(صفت تفضیلی)
I am taller than you

توجه: بعد از you اگر در جمله فوق فعلی مورد سوال قرار گیرد are می باشد

نکته مهم: در مکالمات روزمره بعد از کلمه than از ضمیر مفعولی استفاده می شود ولی از لحاظ گرامری غلط بوده و بایستی حتما از ضمیر فاعلی استفاده نمود؛مثال:

او از من جوانتر است(مکالمه)
He is younger than me
او از من جوانتر است(گرامر)
He is younger than i

چنانچه صفتی دارای بیش از دو سیلاب باشد بجای er از کلمه more قبل از آن استفاده می گردد؛مثال:

او زیباست(صفت مطلق)
She is beautiful
او از خواهرش زیباتر است(صفت تفضیلی)
She is more beautiful than her sister
نکته مهم: در یک جمله ممکن است دو صفت تفضیل یا قید تفضیلی همراه با حرف تعریف معین the بصورت اصطلاح بکار رود؛در این حالت آغاز جمله با یکی از صفات یا قید تفضیلی همراه با the شروع می شود؛مثال:
هر چه سریعتر قدم بردارید؛زودتر به مدرسه می رسید
The faster you walk,the sooner you get to school
هر چی بیشتر پول بدی ؛ بیشتر آش می خوری
The more money you pay,the more soup you have
هر چه کمتر می خورم بیشتر چاق می شوم
The less i eat,the fatter i get

تذکر: اگر در جمله ای of the two وجود داشته باشد صفت تفضیلی باید با the همراه باشد

مثال:
این پیراهن ارزانتر است(بین این دو پیراهن این یکی ارزانتر است)
This dress is the cheaper of the two

3_ صفت عالی

هرگاه بخواهیم درجه صفتی را بین چند نفر یا چند چیز مقایسه کنیم از صفت عالی استفاده می گردد. برای ساختن صفت عالی est را که معادل علامت (ترین) در زبان فارسی است به آخر صفت مطلق اضافه کرده و قبل از آن از حرف تعریف معین the استفاده می کنیم؛مثال:

او مسن ترین دختر در کلاسش می باشد
She is the oldest girl in her class

چنانچه صفتی بیش از دو سیلاب داشته باشد بجای est از the most قبل از آن استفاده می کنیم؛مثال:

این گرانترین اتومبیل در این نمایشگاه می باشد
This is the most expensive car in this fair

نکته مهم: حرف اضافه صفت عالی of می باشد

او از همه بلندتر است
He is the tallest of all

ولی چنانچه مقایسه صفت بین چند نفر باشد و بخواهیم تعداد افراد را در جمله ذکر کنیم بعد از حرف اضافه of و قبل از عدد بایستی از the استفاده شود؛مثال:

او از هر سه جوانتر است
He is the youngest of the three
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:13 PM  
 نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید


پاسخ نقل قول

نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید

1_ اگرصفتی به e ختم شود در فرم تفضیلی فقط r و در فرم عالی st به آن اضافه می گردد؛مثال:

Large ---> larger ---> largest
2_ چنانچه صفتی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد حرف y در فرم تفضیلی و عالی تبدیل بهi شده و سپس er یا est اضافه می گردد؛مثال:

Happy ---> happier ---> happiest
3_ ولی اگر صفت به y ختم شود و قبل از y یک حرف با صدا باشد y تغیری نمی کند

Coy ---> coyer ---> coyest
4_ بعضی از صفات دو سیلابی er و est و برخی more و most می گیرند و اینکه کدام یک more و یا most می گیرند قاعده صد در صد دقیقی در زبان انگلیسی در دست نیست ولی نکات زیر قابل توجه هستند
5_ صفات دو سیلابی که به حروف ow,y,ly,er,le ختم شوند از قاعده er و est پیروی می کنند(البته y تبدیل به i می شود)مثال:

Holy ---> holier ---> holiest
6_ صفاتی که به re,ous,ic,ful ختم شوند more و most می گیرند؛مثال:

Useful ---> more useful ---> most useful
7_ بعضی از صفات دو سیلابی به هر دو صورت که گفته شد تفضیلی و عالی می شوند:

Handsome ---> handsomer(more handsome) ---> handsomest(most handsome)
8_ چنانچه صفتی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف با صدا قرار داشته باشد و فشار در قسمت آخر کلمه باشد حرف آخر تکرار(دوبل) می گردد؛مثال:

Hot ---> hotter ---> hottest
صفات زیر بی قاعده هستند و بایستی آنها را حفظ کنید:

Good ---> better ---> the best
Bad ---> worse ---> the worst
Ill ---> worse ---> the worst
Little ---> less ---> the least
Much ---> more ---> the most
Many ---> more ---> the most
Far‏(‏دور)‏ ---> farther ---> the farthest
Far‏(‏زیاد)‏ ---> further ---> the furthest

نکته:چنانچه old برای انسان و اشیا بکار رود صفت تفضیلی آن older و صفت عالی آن oldest است و چنانچه مختص اعضای خانواده باشد از elder و eldest استفاده می گردد؛بنابراین elder و eldest را نمی توان برای اشیا بکار برد و بعد از آنها اکثرا اسم قرار گیرد

مریم خواهر بزرگتر من است
Maryam is my elder sister
آن قدیمی ترین خانه در این محله است
It is the oldest house in this area

نتیجه کلی: چنانچه در تست های 4 جوابی than را مشاهده کردید؛جمله دارای صفت تفضیلی و باید به آخر صفت یک سیلابی er و قبل از صفات چند سیلابی از کلمه more استفاده گردد؛ولی چنانچه حرف تعیین معین the را مشاهده کردید صفت عالی است و بایستی از est بعد از صفت یک سیلابی و از most قبل از صفت چند سیلابی استفاده کنید.

نکته مهم: کلمه خیلی قبل از صفت تفضیلی much می باشد و هرگز از very استفاده نکنید

این اتاق از آن یکی خیلی بزرگتر است
This room is much bigger than that one
بعد از کلمه than می توان از مصدر و یا از مصدر بدون to نیز استفاده نمود؛مثال:
با یکی رفتن بهتر از تنها رفتن است
It is better to go with someone than to go alone
It is better to go with someone than go alone

صفات long,wide,deep,high چنانچه با واحد اندازه گیری مانند feet,meter,inch و غیره همراه باشند همیشه بعد از واحد بکار می روند؛مثال:

این اتاق ده متر طول دارد
This room is 10 meters long
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:14 PM  
 مقایسه برابری صفات


پاسخ نقل قول

مقایسه برابری صفات

چنانچه بخواهیم برابری یک صفت یا قید را بین دو نفر یا دو چیز نشان دهیم از فرمول زیر استفاده می کنیم

as+صفت/قید +as
مثال:

او هم سن برادرش می باشد
He is as young as his brother
او مثل پدرش با دقت رانندگی می کند
He drives as carefully as his father does

باید توجه داشت که بعد از as در این حالت ضمیر مفعولی بکار نمی رود یعنی نمی توان گفت:

He is as old as me
زیرا جمله در اصل بوده است:
He is as old as i am
که معمولا فعل to be در اینگونه موارد حذف شده و بصورت he is as old as i در آمده است

توجه: در فرم منفی برابری صفات معمولا بجای فرمول(as+صفت/قید+as) از فرمول(so+صفت/قید+as) استفاده می گردد ولی هر دو فرم صحیح بوده ولی کاربرد so در جملات منفی صحیح تر است.

او به زیبایی خواهرش نیست
She is not so beautiful as her sister
She is not as beautiful as her sister
او به اندازه من با دقت رانندگی نمی کند
He doesn't drive so carefully as i do

Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:14 PM  
 قید


پاسخ نقل قول

قید

کلمه ای که برای توصیف و چگونگی فعل در جمله ای بکار رود؛بعبارت دیگر هر وقت بخواهیم چگونگی انجام عملی را نشان دهیم از قید حالت استفاده می کنیم به همین دلیل لغت adverb در زبان انگلیسی یعنی اضافه شده به فعل می باشد؛بطور کلی قید را اینطور شرح میدهیم:

قید کلمه ای است که 1_فعل را توصیف کند 2_ قید دیگری را توصیف کند 3_ صفت را توصیف کند ؛برای روشن شدن مطلب برای هر کدام از شماره های فوق مثالی می آوریم:

خواهرم انگلیسی را خوب صحبت می کند(کلمه well طرز صحبت کردن را که یک فعل است بیان می کند)
My sister speakes english well
خواهرم انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند
My sister speakes english very well

در جمله فوق کلمه very اولا میزان well را بالا برده ثانیا هر دو کلمه طرز صحبت کردن را که یک فعل است توصیف می کنند؛چنانچه دو جمله بالا را با یکدیگر مقایسه کنیم در می یابیم که در جمله دوم فاعل انگلیسی را بهتر از جمله اول صحبت می کند بنابر این کلمه very توصیف کننده قید well می باشد

او باهوش است
She is clever
او خیلی باهوش است(کلمه very صفت را توصیف کرده است)
She is very clever
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:14 PM  
 قید تکرار


پاسخ نقل قول

قید تکرار

کلمه ای است که نشان دهنده تعداد دفعاتی است که فعل در جمله بوقوع می پیوندد و مهمترین آنها عبارتند از:

به ندرت
Seldom , rarely
عموما
Generally
هرگز ؛ تا کنون
Never
هرگز(در جملات سوالی)
Ever
اکثرا؛به کرار
Frequently
خیلی به ندرت
Hardly ever
اغلب
Often
همیشه
Always
گاهی اوقات
Sometimes
گاهگاهی
Occasionally
معمولا
Usually
مکررا؛به کرات
Repeatedly

به چند مثال زیر توجه کنید:

من اغلب او را در کلاس می بینم
I often see him in the class
من همیشه با او به زبان انگلیسی صحبت می کنم
I always speak to him in english
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:14 PM  
 محل قید تکرار در جمله کجاست؟


پاسخ نقل قول

محل قید تکرار در جمله کجاست؟

محل قید تکرار در جمله مستقیما بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی است مگر اینکه جمله دارای مشتقات فعل to be (am,is,are) و یا فعل کمکی یا فعل ناقص باشد که در این حالت بعد از آنها استعمال می گردد
به محل قید تکرار always در چهار جمله زیر با دقت توجه کنید:

او همیشه سر وقت به کلاس می آید(قید تکرار بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی)
He always comes to class on time
او همیشه خوشحال است(قید تکرار بعد از فعل to be )
He is always happy
او همیشه می تواند به تو کمک کند(قید تکرار بعد از فعل ناقص)
He can always help you
او همیشه به حرف های من گوش نمی کند(قید تکرار بعد از فعل کمکی و منفی)
He doesn't always listen to me

در چهار جمله فوق کلمه always که قید تکرار است در محل های مختلفی بکار رفته است چنانچه این چهار جمله را حفظ کنید هرگز مکان قید تکرار را در جمله فراموش نخواهید کرد

توجه:قید تکرار ممکن است به ندرت در ابتدا یا انتهای جمله نیز دیده شود ولی در تست های 4 جوابی و کنکور فقط بر اساس مطالب بالا عمل کنید؛مثال:

ما اغلب روزهای جمعه کار می کنیم
Often we work on fridays
We work on fridays often

توجه: هنگامیکه قید تکرار برای تاکید بیشتر در ابتدای جمله بکار می رود می توان بعد از آن از فعل کمکی زمان حال(do,does) استفاده کرد ولی جمله حالت سوالی ندارد و بصورت یک جمله خبری بیان می شود؛مثال:

به ندرت او به آنجا میرود
Seldom he goes there
به ندرت او به آنجا میرود(تاکید)
Seldom does he go there

نکته: چنانچه ought to در جمله باشد قید تکرار را بین ought و حرف اضافه to قرار دهیم؛مثال:

شما همیشه باید به او راست بگویید
You ought always to tell him the truth
You should always tell him the truth
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:15 PM  
 قید روش یا حالت


پاسخ نقل قول

قید روش یا حالت

قیدی که چگونگی انجام فعلی را در جمله توصیف کند ؛ و مهم ترین قید در زبان انگلیسی محسوب می شود

او خطرناک رانندگی می کند
He drives dangerously

برای ساختن قید روش به آخر صفت مطلق ly اضافه می کنیم؛مثال:

حریص
greedy
حریصانه
greedily
بد
bad
بطور بدی(بد جوری)
badly

نکته مهم: برای ساختن قید حالت بعضی صفات مانند

fatherly
friendly
manly
silly

بایستی از فرمول (in a ...way) و یا (in a...manner) استفاده کرد و نمیتوان به آخر آنها ly اضافه نمود؛مثال:

او با من پدرانه صحبت کرد
He spoke to me in a fatherly way
او مردانه عمل کرد
He acted in a manly way
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:15 PM  
 نکاتی که در مورد ساختن قید روش باید بدانید


پاسخ نقل قول

نکاتی که در مورد ساختن قید روش باید بدانید

1_ اگر صفتی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشدy تبدیل به i شده و سپس ly اضافه می شود؛مثال:
angry ---> angrily
2_ اگر صفتی به able , ible , ple ختم گردد e آنها حذف شده و فقط به آخر آنها y اضافه می شود؛مثال:
simple ---> simply
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546دوشنبه 15 اسفند 1390  7:15 PM  
 محل قید روش در جمله


پاسخ نقل قول

محل قید روش در جمله

برای اینکه بدانیم قید روش را در کجای جمله قرار دهیم بایستی ابتدا فعل لازم و متعدی را بیاموزیم
1_ فعل لازم
فعلی است که نیازی به مفعول ندارد و بدون مفعول معنی جمله صحیح و درست است؛مثال:
من هر روز توی باغ قدم میزنم
I walk in the garden every day
در جمله فوق بعد از walk مفعولی بکار برده نشده و هیچگونه اشکالی از لحاظ دستوری در جمله دیده نمیشود
2_ فعل متعدی
فعلی است که نیاز به مفعول دارد یعنی بدون مفعول جمله غلط بوده و مفهومی ندارد مثلا چنانچه بگوییم
من شکستم
I broke
در این حالت معلوم نیست چه چیزی را شکستم پس جمله ناقص بوده و برای کامل شدن احتیاج به مفعول دارد؛مثال:
من شیشه را شکستم
I broke the glass
نتیجه میگیریم فعل break فعلی است متعدی و برای بکار بردن آن احتیاج به مفعول داریم؛چنانچه بخواهیم قید روش را در جمله بکار ببریم بایستی ابتدا نوع فعل را بشناسیم اگر فعل لازم باشد(یعنی احتیاج به مفعول نداشته باشد) قید روش بلافاصله بعد از آن قرار می گیرد؛مثال:
خورشید هر روز صبح در مشرق طلوع می کند(قید روش بعد از فعل)
The sun rises slowly in the east every morning
چنانچه فعل متعدی باشد(یعنی احتیاج به مفعول داشته باشد) قید روش بعد از مفعول بکار میرود؛مثال:
او با عصبانیت شیشه را شکست(قید روش بعد از مفعول)
He broke the glass angrily
نکته: چنانچه مصدر در نقش مفعول جمله بکار رود ؛ قید روش مستقیما بعد از فاعل استفاده می شود؛مثال:
او با سر سختی از پاسخ به سوالات خودداری کرد
He obstinately refused to answer the question
من همیشه از بچه هایم می خواهم که نهایت سعی خود را بکنند
I always want my children to do their best
چنانچه دو جمله با حرف ربط and به یکدیگر متصل گردند قید حالت را می توان بعد از and بکار برد
محل قید حالت را در سه جمله زیر به خاطر بسپارید
پیر مرد برگشت و با عصبانیت به دیوار اشاره کرد
The old man turned round and pointed to the wall angrily
The old man turned round and angrily pointed to the wall
The old man turned round angrily pointing to the wall
توجه: بعد از افعال look,seem,taste,smell,appear,get,become بلافاصله از صفت استفاده می شود و کاربرد قید حالت غلط است؛مثال:
او خوشحال به نظر میرسد
He looks happy
بعضی صفات ly نمی گیرند و از قانون تشکیل قید از صفت مستثنی هستند؛این صفات عبارتند از:
Straight
Late
Early
Far
Near
High
Low
Hard
Fast
کلمات فوق هم نقش صفت و هم نقش قید را در جمله بازی می کنند که برای هر کدام دو جمله مثال می آوریم که جمله اول در نقش صفت و جمله دوم در نقش قید است

"Fast"
این یک ترن سریع السیر است(fast در نقش صفت)
This is a fast train
این ترن با سرعت حرکت می کند(fast در نقش قید)
This train goes fast
"Hard"
کاری که تو گفتی مشکل بود(hard در نقش صفت)
The work you said was hard
آنها همیشه سخت کار می کنند(hard در نقش قید)
They always work hard
کلمه hardly اکثرا با سه لغت can , could , any , ever همراه است و همیشه قبل از فعل اصلی است
چنانچه کلمه hardly در معنای (مشکل؛به زحمت) با فعل معین can همراه باشد معادل لغت barely می باشد؛مثال:
من مشکل می توانم انگلیسی صحبت کنم
I can hardly speak english
I can barely speak english
اگر hardly با کلمه any بکار رود معنی (خیلی خیلی کم) را می دهد؛مثال:
من پول خیلی خیلی کمی دارم
I have hardly any mony
کلمه hardly ever معنی خیلی به ندرت را میدهد؛مثال:
من خیلی به ندرت با او بیرون می روم
I hardly ever go out with her
توجه: اگر کلمه hardly در جمله دیده شود محل آن قبل از فعل اصلی است در حالیکه قید hard پس از فعل اصلی بکار می رود و این خود وجه تشخیص خوبی برای شناسایی این دو کلمه در تست های 4 جوابی است؛مثال:
من به زحمت توانستم کتاب را ترجمه کنم
I could hardly translate the book
اگر می خواهید در امتحان قبول شوید؛بایستی سخت مطالعه کنید(hard بعد از فعل اصلی)
If you want to pass the exam, you should study hard
"late"
او همیشه دیر می کند(late در نقش صفت)
He is always late
من هر روز از دیر از خواب بر می خیزم(late در نقش قید)
I get up late every day
کلمه lately معادل کلمه recently به معنای اخیرا می باشد و معمولا بیشتر با ماضی نقلی بکار می رود؛مثال:
اخیرا او را ندیده ام
I have not seen him lately
"low"
ماه در آسمان پایین است(low در نقش صفت)
The moon is low in the sky
معلم ما معمولا کمی آهسته صحبت می کند(low در نقش قید)
Our teacher usually speakes a little low
کلمه lowly معادل کلمه humble صفت بوده و دارای معانی متواضع؛فروتن؛بی ادعا می باشد
او مرد فروتنی است
He is a lowly man
"high"
آن یک کوه بلندی است(high در نقش صفت)
It is a high mountain
پرندگان به بالا پرواز کردند(high در نقش قید)
The birds flew high
کلمه highly فقط در یک مفهوم معنوی بکار می رود؛مثال:
آنها شخصیت او را ستودند
They spoke very highly of him
"near"
بانکی که نزدیک باشد سر نبش است(near در نقش صفت)
The near bank is on the corner
نزدیک نشوید چون این ممکن است منفجر شود(near در نقش قید)
Don't come near , this may explode
کلمه nearly در نقش قید معنی تقریبا میدهد و مترادف almost است؛مثال:
او تقریبا حاضر است
He is nearly ready
او تقریبا خسته است
He is almost tired
"good-well"
کلمه good صفت اسم و اسم را توصیف می کند
او دانشجوی خوبی است(صفت)
She is a good student
در حالیکه well قید است و فعل را توصیف می کند؛مثال:
او پیانو را خیلی خوب می نوازد(قید)
She plays the piano very well
تبصره:فقط در یک مورد کلمه well صفت می باشد و آن زمانی است که اشاره به حال و احوال انسان از لحاظ سلامتی بنماید؛مثال:
حال پدرتان چطور است؟
How is your father?
خوب است متشکرم(well در نقش صفت)
He is well thank you
توجه: کلمه loud در نقش قید حالت به دو صورت دیده می شود
الف:بدون ly مثال:
او بلندتر از من صحبت کرد
He spoke louder than i did
ب: با اضافه کردن ly به آخر آن نیز قید حالت را تشکیل می دهد مثال:
او در کلاس با صدای بلند صحبت می کند
He speaks loudly in the class
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546


   
تشکرهای دیگران

دوشنبه 15 اسفند 1390  7:16 PM  
 قید مکان


پاسخ نقل قول

قید مکان

نشان دهنده محل و جایی است که فعل در آنجا بوقوع می پیوندند؛محل آن در جمله بعد از مفعول و قبل از قید زمان است؛مثال:

من دیشب برادر شما را در سینما دیدم
I saw your brother at the cinema last night

زمانی که قید مکان برای ما مجهول و نا معلوم باشد با کلمه استفهامی where جمله را آغاز می کنیم

دیشب کجا رفتید؟(محل نا مشخص است)
Where did you go last night?

چنانچه قید مکان از چند قسمت تشکیل شده باشد ترتیب نوشتن آنها در جمله به قرار زیر است:

او در تهران خیابان صبا پلاک 15 زندگی می کند
He lives at 15 , saba street , Tehran
Ghannad
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت: مرداد 1390 
تعداد پست ها: 546 

    
فروشگاه تالار گفتمانارتباط با ما نوار ابزار اخبار ایران و جهان تاریخ و سیاست مهدویت علمی فرهنگی خانواده معارف اسلامی صفحه اصلی

پرتال فرهنگی اطلاع رسانی نور
copyright 2007 Noorportal.net All Right Reserved ©
صفحه اصلیارتباط با مانقشه سایتدرباره ما